Hlavná obsah

Dňa 16.10.2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Tento zákon uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Týmto je v podmienkach obce Spišský Štvrtok - Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podávaných v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“).
V zmysle zákona a smernice je v obci zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Oznamovateľom oprávneným podať podnet je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Obec Veľké Dvorníky, a ktorá v dobrej viere urobí podnet o páchaní protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie.

Podnety bez udania mena, priezviska a adresy sa považujú za anonymné.
Podnety možno podávať:
1. Písomne na adresu: Hlavný kontrolór obce Veľké Dvorníky, Obecný úrad, Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky alebo osobne do podateľne obecného úradu resp. hlavnému kontrolórovi obce v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra"
2. Ústnou formou do záznamu hlavnému kontrolórovi.
3. Elektronicky 24 hodín denne na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre týmto nie je dotknutá.

 

SMERNICA vo formáte pdf.