Vytlačiť
Kategória: Občan
Prečítané: 7262x

VZN - Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN - Daň z nehnuteľností

VZN o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni

VZN poplatok za rozvoj

1/2015 - VZN - o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

2/2015 - VZN - ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach

3/2015 - VZN - o určení školských obvodov základných škôl

4/2015 - VZN - daň z nehnuteľnosti

5/2015 - VZN - daň za psa

6/2015 - VZN - daň z užívania VP

7/2015 - VZN - daň za ubytovanie

8/2015 - VZN - poplatok za KO

9/2015 - VZN - voľby

1/2016 - VZN - o nakladaní s odpadom na území obce Veľké Dvorníky

2/2016 - VZN - o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Veľké Dvorní

3/2016 - VZN - o podmienkach nájmu obecných bytov

4/2016 - VZN - daň z nehnuteľností