Hlavná obsah

1. Povinné zverejňovanie informácií
Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.
Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie obec Veľké Dvorníky ako povinnú osobu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov. Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne (do podateľne OÚ alebo prostredníctvom pošty), elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom. Informácie, ktoré obec Veľké Dvorníky v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje ako povinné, môžu žiadatelia získať na internetovej stránke www.velkedvorniky.sk.

Žiadosti o informácie možno podať osobne v podateľni Obecného úradu a to nasledovne:
Pondelok, utorok, streda a štvrtok: od 8,00 - 15,30 hod.
Piatok: od 8,00 - 12,00 hod.

Poštou sa podávajú žiadosti na adresu:
Obec Veľké Dvorníky - Obecný úrad
Hlavná 190/16
929 01 Veľké Dvorníky

Elektronickou poštou sa podáva žiadosť na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obec Veľké Dvorníky ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 - 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

ktoré sú predmetom štátneho tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)
ktoré sú predmetom služobného tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)
ktoré sú predmetom daňového tajomstva (zákon č. 511/1992 Z.z.)
ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (obchodný zákonník), ako aj ďalšie obmedzenia podľa ustanovenia § 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Žiadosť, návrh, podnet a sťažnosť je možné podať osobne v podateľni Obecného úradu vo Veľkých Dvorníkoch, Hlavná 190/16, Veľké Dvorníky alebo poštou na adresu sídla Obecného úradu. Sťažnosti, podnety, petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne Obecného úradu.