Hlavná obsah

VZN - poplatok za odpad Zberný dvor

Verejná vyhláška

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Rozhodnutie č. 12/2023

Žiadosť o výrub stromu

Žiadosť o výrub stromu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Prístavba Materskej školy Veľké Dvorníky, p.č. 121/1, 121/14 - publicita

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia Ružovej ulice vo Veľkých Dvorníkoch

chodník pre peších 1 situácia

- chodník pre peších 1 technická správa

- chodník pre peších 1 vzorový priečny rez

- chodník pre peších 2 situácia

- chodník pre peších 2 technická správa

- chodník pre peších 2 vzorový priečný rez

- návrh plnenia kritérií

- návrh zmluvy o dielo

- ružová ulica pozdĺžny profil

- ružová ulica pozdĺžny profil

- ružová ulica priecne rezy

- ružová ulica situácia

- ružová ulica technická správa

- ružová ulica vzorový priečný rez

- verejná výzva na cenové ponuky

- výkaz výmer

- zákaz účasti tlačivo

 

Žiadosť na výrub dreviny

Žiadosť na výrub dreviny

Výzva na predloženie ponuky - Prístavba MŠ - externý manažment   Príloha-1   Príloha-2

Výzva na predkladanie cenových ponúk - kúpa vybavenia pre DHZ

Verejné pripomienkovanie PHSR 2021-2027 - Príloha 1 - Príloha 2

Oznámenie - Zámer "Technická vybavenosť -24RD vo V.D."

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Objednávka - Zabezpečenie procesov verejných obstarávaní v rámci projektu PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY VEĽKÉ DVORNÍKY

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Výzva na predloženie ponuky - Prístavba Materskej školy Veľké dvorníky - realizácia verejného obstarávania   Identifikačné údaje   Kritériá   Skladba ceny

Projekt Prístavba materskej školy Veľké Dvorníky

Oznámenie o realizácii projektu - WIFI pre Teba v obci Veľké Dvorníky

Zber plastoveho odpadu 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Povinnosť registrácie všetkých chovateľov ošípaných.   +   Príloha

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Oznam - Logistický park Dunajská Streda

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 01.09.2020:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Povinnosť chovateľov psov, mačiek a fretiek

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Wifi pre teba v obci Veľké Dvorníky

Objednávka - vypracovanie projekt dokumentácie "Prístavba materskej školy"

Oznámenie vydanie hlasovacie preukazu pre voľby do NRSR

Oznámenie voľby NRSR

Výzva Západoslovenská distribučna a.s.

Informácie pre voliča - Volby NRSR

Základné informácie o zákazke č. 6374071496 pre záujemcu / uchádzača

Výzva na predkladanie cenových ponúk - kúpa ovocných a okrasných stromov a krov na vysadenie v jeseni do parku obce

Ochrana obyvateľstva - úloha obcí podľa výpisu z uznesenia zo 14. rokovania bezpečnostnej rady okresu DS (Všetky súbory v jednom PDF)

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Výzva na predkladanie cenových ponúk - traktorová kosačka

Oznámenie elektrickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

VO - Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky   https://www.evoservis.sk/sprama/zakazka.php?typ=1zn&id=17727

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kandidáti na prezidenta SR

Cyklotrasy bez hraníc

Oznámenie o žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR.

Oznámenie ohladne volieb

Projekt "Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky" - stručný opis projektu.

Voľby prezidenta SR - Informácie pre voliča

Oznámenie ŠFRB

Separácia

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Oznámenie Regionálna veterinárna a potravinová správa

Oznámenie ohľadne komunálnych volieb 2018

Oznamenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko

Výzva na predkladanie ponúk - Športová výbava

Zverejnenie počtu obyvateľov, oznámenie o určení poslancov a o utvorení obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obci.

Informácia  - voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča  - voľby do orgánov samosprávy obcí

Generálny pardon ZVS - predĺženie trvania

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznam Regionálna veterinárna potravinová správa

SMS na 112

Generálny pardon - ZVS

Harmonogram zberu separovaného odpadu - plast na rok 2018

Oznámenie

Oznámenie ADAX

Oznámenie Kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Oznámenie

Oznámenie

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na stavebný dozor (zverejnené 23.06.2017)

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na externý manažment (zverejnené 23.06.2017)

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na publicitu (zverejnené 23.06.2017)

Verejná vyhláška obstarávania Územného plánu obce Veľké Dvorníky  - oznámenie o predlženie lehoty na predloženie podkladov v rámci prípravných prác

Verejná vyhláška - Obstarávanie plánu obce Veľké Dvorníky - oznámenie o začatí obstarávania ÚPO a výzva na predloženie podkladov v rámci prípravných prác.

Výzva na predloženie ponuky - zverejnené 26.09.2016

Smernica 2/2016

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Výzva na predkladanie cenových ponúk - dátum zeverjnenia 22.01.2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2007- 2013

Opis projektu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „ Obnova verejného osvetlenia v obci Veľké Dvorníky“

Oznámenie o zbere odpadu

Informácie pre voliča - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

Oznámenie - Poľnohospodárská agentúra

Kontakt pre delegovanie členov do OVK

Oznámenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznámenie - zber komunálneho odpadu

Obchodná verejná súťaž:

Výzva na predkladanie cenových ponúk. (podprahová zákazka)
Predmet obstarávania: 71320000-7 Inžinierske projektovanie
Názov projektu: CENTRUM ŠPORTU, ODDYCHU A SLUŽIEB – rekonštrukcia bývalého kultúrneho domu na nové využitie 30.11.2015

Oznámenie - zber PET fliaš a zber komunálneho odpadujanuár 6-7

Odvoz komunálnych odpadov 2016

Oznámenie – nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Oznámenie - zisťovacie konanie

Oznámenie - hlasovací preukaz

Oznámenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie - zastavenie konania "Inžinierska bytová výstavba 23 RD vo Veľkých Dvorníkoch"

Protokol o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže č.1/2016

Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom „Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch.“ - 25.03.2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dvorníky na roky 2015 – 2020

Prístavba Materskej školy Veľké Dvorníky, p.č. 121/1, 121/14 - publicita

VZN o daňi z nechnuteľnosti

VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpado poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

správa o výsledku kontroly 1/2024