Fõ tartalom

A kommunális hulladékok válogatásának mértéke 2023-ra

Rozhodnutie č. 12/2023

Žiadosť o výrub stromu

Žiadosť o výrub stromu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Prístavba Materskej školy Veľké Dvorníky, p.č. 121/1, 121/14 - publicita

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia Ružovej ulice vo Veľkých Dvorníkoch

chodník pre peších 1 situácia

- chodník pre peších 1 technická správa

- chodník pre peších 1 vzorový priečny rez

- chodník pre peších 2 situácia

- chodník pre peších 2 technická správa

- chodník pre peších 2 vzorový priečný rez

- návrh plnenia kritérií

- návrh zmluvy o dielo

- ružová ulica pozdĺžny profil

- ružová ulica pozdĺžny profil

- ružová ulica priecne rezy

- ružová ulica situácia

- ružová ulica technická správa

- ružová ulica vzorový priečný rez

- verejná výzva na cenové ponuky

- výkaz výmer

- zákaz účasti tlačivo

 

Žiadosť na výrub dreviny

Žiadosť na výrub dreviny

Výzva na predloženie ponuky - Prístavba MŠ - externý manažment   Príloha-1   Príloha-2

Výzva na predkladanie cenových ponúk - kúpa vybavenia pre DHZ

Verejné pripomienkovanie PHSR 2021-2027 - Príloha 1 - Príloha 2

Oznámenie - Zámer "Technická vybavenosť -24RD vo V.D."

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Objednávka - Zabezpečenie procesov verejných obstarávaní v rámci projektu PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY VEĽKÉ DVORNÍKY

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Výzva na predloženie ponuky - Prístavba Materskej školy Veľké dvorníky - realizácia verejného obstarávania   Identifikačné údaje   Kritériá   Skladba ceny

Projekt Prístavba materskej školy Veľké Dvorníky

Oznámenie o realizácii projektu - WIFI pre Teba v obci Veľké Dvorníky

Műanyag hulladék gyűjtése 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Povinnosť registrácie všetkých chovateľov ošípaných.   +   Príloha

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Értesítés - Logisztikai park Dunaszerdahely

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 01.09.2020:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Povinnosť chovateľov psov, mačiek a fretiek

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Wifi pre teba v obci Veľké Dvorníky

Objednávka - vypracovanie projekt dokumentácie "Prístavba materskej školy"

Értesítés - vydanie hlasovacie preukazu pre voľby do NRSR

Értesítés - voľby NRSR

Výzva Západoslovenská distribučna a.s.

Tájékoztató a választópolgár részére

Základné informácie o zákazke č. 6374071496 pre záujemcu / uchádzača

Výzva na predkladanie cenových ponúk - kúpa ovocných a okrasných stromov a krov na vysadenie v jeseni do parku obce

Ochrana obyvateľstva - úloha obcí podľa výpisu z uznesenia zo 14. rokovania bezpečnostnej rady okresu DS (Všetky súbory v jednom PDF)

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Výzva na predkladanie cenových ponúk - traktorová kosačka

Oznámenie elektrickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

VO - Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky   https://www.evoservis.sk/sprama/zakazka.php?typ=1zn&id=17727

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kandidáti na prezidenta SR

Cyklotrasy bez hraníc

Oznámenie o žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR.

Oznámenie ohladne volieb

Projekt "Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky" - stručný opis projektu.

A Szlovák Köztársaság elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részére

VZN poplatok za rozvoj

ŠFRB felhívás

Szeparáció

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Felhívás regionális állatorvosi igazgatóság

Oznámenie ohľadne komunálnych volieb 2018

Oznamenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko

Výzva na predkladanie ponúk - Športová výbava

Zverejnenie počtu obyvateľov, oznámenie o určení poslancov a o utvorení obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obci.

Tájékoztatás  - választások a helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára - választások a helyi önkormányzati szervekbe

Általános megbocsátás ZVS - időtartalom meghosszabbítása

Tűzvédelmi értesítés

Értesítés Regionálna veterinárna potravinová správa

SMS a 112-re

Általános megbocsátás - ZVS

Gyűjtési naptár – műanyag szeparáció 2018-évre

Felhívás

Értesítés ADAX

Oznámenie Kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Felhívás

Felhívás

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na stavebný dozor (zverejnené 23.06.2017)

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na externý manažment (zverejnené 23.06.2017)

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na publicitu (zverejnené 23.06.2017)

Verejná vyhláška obstarávania Územného plánu obce Veľké Dvorníky  - oznámenie o predlženie lehoty na predloženie podkladov v rámci prípravných prác

Verejná vyhláška - Obstarávanie plánu obce Veľké Dvorníky - oznámenie o začatí obstarávania ÚPO a výzva na predloženie podkladov v rámci prípravných prác.

Výzva na predloženie ponuky - zverejnené 26.09.2016

Irányelv 2/2016

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Árajánlat-tételi felhívás - közzététel dátuma: 2015.01.22

Nagyudvarnok község gazdasági és szociális programja 2007 – 2013

A nem visszafizetendő támogatás dokumentációjának leírása a ,, Közvilágítás felújítására Nagyudvarnok községben.

Közlemény a hulladékgyűjtésről

Tájékoztató a választópolgár részére - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Információ

Közlemény - Mezőgazdasági ügynökség

Tagok delegálása a választókörzetek bizottságaiba

Közlemény - képvislő-testületi ülés

Közlemény- szemét elszállítás

Obchodná verejná súťaž:

Výzva na predkladanie cenových ponúk. (podprahová zákazka)
Predmet obstarávania: 71320000-7 Inžinierske projektovanie
Názov projektu: CENTRUM ŠPORTU, ODDYCHU A SLUŽIEB – rekonštrukcia bývalého kultúrneho domu na nové využitie 30.11.2015

Közlemény- PET palackok és szemét elszállítása január 6-7

Kommunális hulladékelszállítás 2016-ban

Felhívás az új adóbevallási ívekről

Közlemény- keresési eljárás

Közlemény- választási igazolvány

Közlemény (Oznámenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie - zastavenie konania "Inžinierska bytová výstavba 23 RD vo Veľkých Dvorníkoch")

Nyilványos üzleti kiértékelésének protokollja 1/2016

Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom „Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch.“ - 25.03.2016

Nagyudvarnoki község gazdasági és szociális programlya 2015-2020-évekre.

VZN o daňi z nechnuteľnosti

VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpado poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

jelentés az ellenőrzésről 1/2024